Edit


Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Bądźmy w kontakcie
  • biuro@oakcapital.pl
  • +48 605 111 787
  • ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
  • Poniedziałek – Piątek (8:00 – 16:00)


Facebook


Twitter


Youtube


Incepti Development S.A. – Seria F

Data projektu

Wartość projektu

Sierpień 2022
4 937 000 zł

Oferta Publiczna prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem obligacji nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia obligacji.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejsze Memorandum Informacyjne nie może być traktowane jako propozycja, oferta lub zaproszenie do nabycia obligacji, ani jako zamiar pozyskania ofert kupna obligacji w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Memorandum Informacyjne nie było przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

Niniejszy materiał został przygotowany w związku z Ofertą Publiczną Obligacji Serii G spółki Incepti Development S.A. i ma charakter wyłącznie promocyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego, rekomendacji nabycia instrumentu finansowego, ani jakiejkolwiek podstawy do podjęcia decyzji o nabyciu instrumentu finansowego. Materiał nie stanowi porady inwestycyjnej, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja lub strategia jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Emitencie, Ofercie Publicznej Obligacji Serii G oraz czynnikach ryzyka jest Memorandum Informacyjne dostępne w wersji elektronicznej na stronie internetowej PCDM: https://www.pcdm.pl/emisja/incepti-development-s-a-seria-g/ ‎oraz Emitenta: https://incepti.pl/obligacje/obligacje-g//. Szczegółowe informacje na temat czynników ryzyka, związanych z niniejszą inwestycją, zostały opisane w rozdziale 2 Czynniki Ryzyka na stronie 12 Memorandum Informacyjnego. Zwraca się uwagę Inwestorów, że inwestowanie w obligacje korporacyjne może prowadzić do utraty części lub całości kapitału. Niniejszy materiał nie był zatwierdzany ani weryfikowany w żaden sposób przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Informacje o Emitencie

Incepti Development S.A. oraz jej spółki celowe* (dalej również jako Grupa Kapitałowa Incepti Development lub Grupa Incepti) znana jest na rynku deweloperskim od 2010 roku**, kiedy to rozpoczęła działalność początkowo jako Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. Grupa została powołana przez Pana Konrada Pawlaka – głównego akcjonariusza Incepti Development S.A., Pana Zbigniewa Przybylaka – jednego z akcjonariuszy mniejszościowych oraz Pana Roberta Kałużę – obecnego Prezesa Zarządu Incepti Development S.A. oraz również mniejszościowego akcjonariusza. W latach 2011 – 2021 nastąpił dynamiczny rozwój Grupy Incepti, powołane zostały kolejne spółki celowe dla realizacji kolejnych inwestycji oraz zadań deweloperskich. Emitent nie realizował i nie realizuje bezpośrednio inwestycji deweloperskich zaprezentowanych w materiałach reklamowych, z wyjątkiem pierwszych trzech inwestycji zrealizowanych w latach 2011-2017 (Osiedle Preludium, Osiedle Sonata, Nowy Oporów).

*Spółki Celowe Incepti: Incepti sp. z o.o. Brzeg Sp. K., INCEPTI sp. z o.o. GAJ sp. k., INCEPTI sp. z o.o. Generalne Wykonawstwo sp. k., Incepti sp. z o.o. Krakowska sp. k., Incepti sp. z o.o. Maślice 1 sp. k., Incepti Spółka sp. z o.o. Paczkowska sp. k., Incepti sp. z o.o.
**Incepti Development S.A. zostało zarejestrowane w KRS w 2015 r. z przekształcenia Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. w Spółkę Akcyjną. Incepti Development KP Investment sp. z o.o. sp. k. została zarejestrowana w 2010 roku.

ikona - graf

LOKALIZACJA
Znajomość wrocławskiego rynku lokalnego, koncentracja na atrakcyjnych lokalizacjach (w granicach miasta, z dostępną infrastrukturą i komunikacją miejską, sprawdzoną pod względem popytu)

ikona - cztery osoby - okrąg

OPTYMALIZACJA
Optymalizacja wykorzystania gruntu w granicach istniejącego planu miejscowego

ikona - kobieta - mężczyzna - czat

PROJEKT
Staranne projektowanie mieszkań (wsparte badaniami rynkowymi) pozwalające na pozyskanie finalnej oferty powyżej średniej rynkowej pod względem funkcjonalności i rozkładu

ikona - koło

RENTOWNOŚĆ
Historyczna wysoka* rentowność działalności operacyjnej projektów oraz kapitałów własnych spółek celowych osiągana dzięki minimalizacji kosztów własnych, niskiemu poziomowi kosztów stałych oraz optymalnemu poziomowi zatrudnienia.

ikona - kciuk w górę

POLITYKA SPRZEDAŻOWA
Racjonalna polityka sprzedażowa i ustalania ceny lokali czy mieszkań przejawiająca się w elastycznym reagowaniu na zmiany po stronie popytowej

ikona - check

MARKETING
Efektywny marketing dzięki doborowi najlepszych narzędzi w ramach marketing-mix, skutkujący optymalizacją poniesionych wydatków na reklamę

Akceptuję i przechodzę dalejUkryj treść

Jeśli jesteś zainteresowany

Odwiedź stronę internetową Prosper Capital Dom Maklerski by dowiedzieć
się więcej o projekcie emisji.


Dowiedz się więcej


Agent Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A

OAK Capital Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

NIP: 5252746925 REGON: 369956818
KRS: 0000727235

Social MEdia


Facebook


Twitter


Youtube

Bądźmy w kontakcie

e-mail: biuro@oakcapital.pl

Zadzwoń do nas

tel.: +48 534 825 312

Dokumenty

Polityka prywatności
Klauzula informacyjna
Regulamin Skarg

@ 2022 | Projekt i wykonanie Sprawdzonymarketing.pl