Edit


Skontaktuj się z nami, chętnie odpowiemy na wszelkie pytania.

Bądźmy w kontakcie
  • biuro@oakcapital.pl
  • +48 605 111 787
  • ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa
  • Poniedziałek – Piątek (8:00 – 16:00)


Facebook


Twitter


Youtube


EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ Seria BN

Data projektu

Wartość projektu

do 31 października 2022
42 701 700 zł

Niniejszy materiał stanowi reklamę. Prospekt Emisyjny z dnia 24.08.2021r. został opublikowany i jest to jedyny prawnie wiążący dokument zawierający informacje o Funduszu oraz o publicznej ofercie certyfikatów inwestycyjnych. Przed złożeniem zapisu należy dokładnie zapoznać się z treścią tego Prospektu, która dostępna jest na stronie internetowej Firmy Inwestycyjnej – Prosper Capital Dom Maklerski S.A. (https://www.pcdm.pl/emisja/eques-aktywnego-inwestowania-fiz-seria-bn/) Dokument zawierający bezpośredni link do strony z informacjami o Prospekcie Emisyjnym znajduje się na niniejszej stronie w sekcji materiały do pobrania. Inwestowanie w instrumenty finansowe wiąże się z ryzykiem utraty części lub całości zainwestowanych środków. Inwestorzy powinni uzyskać własną niezależną poradę przed podjęciem decyzji o dokonaniu inwestycji. Pełny opis ryzyk związanych z inwestycją dostępny jest w pkt. 2 Prospektu Emisyjnego.

Oferta prowadzona jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Każdy Inwestor, w szczególności zamieszkały bądź mający siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, powinien zapoznać się z przepisami prawa Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności ograniczeniom obrotu dewizowego wynikającym z Prawa Dewizowego oraz z przepisami prawa jakiegokolwiek innego państwa, pod którego jurysdykcją może się znajdować, aby sprawdzić czy podejmując czynności związane z nabyciem certyfikatów nie narusza przepisów prawa.

Materiały nie podlegają ani nie są przeznaczone do rozpowszechniania, ogłaszania, dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności nie mogą być pośrednio ani bezpośrednio, w całości ani w części rozpowszechniane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Kanadzie, Japonii, Australii, ani w żadnej jurysdykcji, w której stanowiłoby to naruszenie właściwych przepisów prawa lub wymagałoby rejestracji, zgłoszenia lub uzyskania zezwolenia.

W świetle ograniczeń prawnych, osoby zdefiniowane jako „US Person”, zgodnie z definicją wskazaną w Regulacji S, wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933r. z późniejszymi zmianami (US Securities Act 1933) ani osoby działających w imieniu lub na rzecz osób zdefiniowanych jako „US Person” nie są uprawnione do nabycia certyfikatów inwestycyjnych.

Poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej niniejszy Prospekt Emisyjny nie może być traktowany jako propozycja czy oferta w jakiejkolwiek innej jurysdykcji w której podjęcie takich działań byłoby niezgodne z obowiązującymi regulacjami.

Zamieszczone na tej stronie informacje i dokumenty nie są przeznaczone do publikacji lub dystrybucji poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. Prospekt Emisyjny nie był przedmiotem rejestracji, zatwierdzenia ani notyfikacji w jakimkolwiek państwie – w szczególności w Stanach Zjednoczonych Ameryki.

EQUES Aktywnego Inwestowania FIZ

• Elastyczna strategia skoncentrowana na aktywnym zarządzaniu portfelem w każdych warunkach przy jednoczesnej dywersyfikacji ryzyka

• Dostosowanie struktury portfela do zmiennej koniunktury na rynkach finansowych i dyscyplina inwestycyjna

• Rozbudowany system selekcji spółek opartych o analizę fundamentalną i makroekonomiczną

• Skuteczność strategii zweryfikowana w trudnych warunkach rynkowych (Brexit, COVID-19)

Polityka inwestycyjna Funduszu

• Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stopień zaangażowania funduszu w poszczególne kategorie lokat jest zmienny i zależny od relacji pomiędzy oczekiwanymi stopami zwrotu, a ponoszonym ryzykiem.

• Fundusz jest skierowany do Inwestorów akceptujących ekspozycję na rynek akcji, ale oczekujących aktywnego zarządzania portfelem inwestycyjnym.

• Strategia Funduszu zakłada wyjściowe zaangażowanie na rynku akcji na poziomie nieprzekraczającym 50% poprzez dobór wyselekcjonowanych spółek oraz wykorzystanie derywatów celem zwiększenia lub zmniejszenia ekspozycji.

• Stałe utrzymywanie instrumentów zagranicznych w portfelu przynosi korzystne efekty dywersyfikacji międzynarodowej. Fundusz zabezpiecza ryzyko walutowe.

• Fundusz dopuszcza możliwość zwiększania zaangażowania do 100% w okresach koniunktury oraz ujemną ekspozycję netto przy prognozowanej zmianie długoterminowego cyklu gospodarczego.

Akceptuję i przechodzę dalejUkryj treść

Jeśli jesteś zainteresowany

Odwiedź stronę internetową Prosper Capital Dom Maklerski by dowiedzieć
się więcej o projekcie emisji.


Dowiedz się więcej


Agent Firmy Inwestycyjnej Prosper Capital Dom Maklerski S.A

OAK Capital Sp. z o.o.

ul. Migdałowa 4, 02-796 Warszawa

NIP: 5252746925 REGON: 369956818
KRS: 0000727235

Social MEdia


Facebook


Twitter


Youtube

Bądźmy w kontakcie

e-mail: biuro@oakcapital.pl

Zadzwoń do nas

tel.: +48 605 111 787

Dokumenty

Polityka prywatności
Klauzula informacyjna
Regulamin Skarg

@ 2022 | Projekt i wykonanie Sprawdzonymarketing.pl